tlf 4505 4505

Fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenester - Valget er ditt! 

Fritt brukervalg innebærer at det offentlige legger til rette for at brukeren selv kan velge mellom alternative leverandører som kommunen har kontrakt med. Alternativene består typisk av kommunens egen tjeneste og et utvalg private godkjente leverandører. Kommunen fatter vedtak om tjenesten og har fortsatt ansvar for at den enkelte mottar et forsvarlig tjenestetilbud.

En brukervalgsordning innebærer at «pengene følger brukeren». Resultatet er valgfrihet for innbyggerne og høyere kvalitet.
Innenfor hjemmetjenester fatter kommunen et vedtak for hver bruker. Vedtakenes ramme for tjenesteinnhold og utførte timer er den samme uavhengig av brukerens leverandørvalg. Egenbetalingen, dvs. fakturaen fra kommunen, er også den samme.

Selve brukervalget gjennomføres ved at brukeren etter fattet vedtak informeres om alternative leverandører, og hvilke forutsetninger som gjelder for valg/bytte av leverandører. Bruker eller dens pårørende kontakter kommunen muntlig eller skriftlig og gir beskjed om sitt leverandørvalg. Kommunen skal være nøytral mht. informasjon og brukerens valg. Brukerundersøkelser i flere kommuner viser at de private leverandørene scorer høyest på kvalitet. Konkurransen gjør at alle skjerper seg, også den kommunale utføreren. Når en kommune innfører brukervalg for sine tjenester, er dette altså et gode for innbyggerne. Utviklingen går også i den retningen at stadig  flere kommuner innfører en brukervalgs ordning for hjemmetjenester.